Privacyverklaring MaDuCreations

MaDuCreations (“ik”), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die ik verwerk

MaDuCreations acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan MaDuCreations (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 •     Voor- en achternaam;
 •     Adresgegevens;
 •     Telefoonnummer;
 •     E-mailadres;
 •     Bankrekeningnummer.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 22-11-2023


De manier waarop ik gegevens verzamel:

MaDuCreations verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een gift of het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten. MaDuCreations verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven, op grond een overeenkomst die je met MaDuCreations hebt gesloten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

MaDuCreations verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •     Om je betaling af te kunnen handelen;
 •     Om aan je een nieuwsbrief en/of reclame te zenden;
 •     Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 •     Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 •     Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 •     Om je bezoekersgedrag te analyseren.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

MaDuCreations bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens welke van belang zijn voor de Belastingdienst: 7 jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden:
MaDuCreations verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit MaDuCreations een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MaDuCreations blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

MaDuCreations gebruikt technische en functionele cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 •   Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 •   Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken        tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MaDuCreations;
 •  Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij MaDuCreations een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die MaDuCreations van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@maducreations.com. MaDuCreations reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

MaDuCreations neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@maducreations.com.