Algemene voorwaarden MaDuCreations

Definities

 • MaDuCreations: MaDuCreations, gevestigd te Winterswijk onder KvK nr. 80517730.
 • Klant: degene met wie MaDuCreations een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: MaDuCreations en klant samen.
 • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

    Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop/verkoop,                opdrachten van MaDuCreations. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op                                  www.maducreations.com, worden bij iedere offerte, samenwerkingsovereenkomst meegezonden en              worden op verzoek nogmaals toegezonden;

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn                overeengekomen. 

3. Gezien de specifieke werkzaamheden en rechten worden algemene voorwaarden, zoals de algemene          voorwaarden van de wederpartij door MaDuCreations niet geaccepteerd.
4. De wederpartij zal zich ter zake van een aankoop nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij /      zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan MaDuCreations ter kennis heeft        gebracht en MaDuCreations alsdan onder deze voorwaarde de order schriftelijk heeft aanvaard.


    Artikel 2. Aanbiedingen, opties en offertes

1. Aanbiedingen, opties en offertes van MaDuCreations zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Een kunstwerk waar op een aanbod, optie of offerte rust is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 

3. Een kunstwerk waarop een optie rust kan door MaDuCreations niet aan derden worden verkocht zonder eerst overleg met de optienemer.

4. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

5. In prijsdocumenten, offertes en andere documenten vermelde prijzen, afmetingen, kleuren, specificaties, historie e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden MaDuCreations niet.

6. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.


    Artikel 3. Aanvaarding 

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt MaDuCreations zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

2. Indien - nadat de opdracht tot levering van het kunstwerk is verstrekt - gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de aankoop zijn opgenomen, worden deze extra kosten / uren - naast het afgesproken aankoopbedrag - in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. De oorspronkelijk overeengekomen levertijd komt door de wijziging te vervallen.

3. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt MaDuCreations slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.


    Artikel 4. Prijzen

1. Alle prijzen die MaDuCreations hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen op die MaDuCreations hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan MaDuCreations te allen tijde wijzigen.

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die MaDuCreations niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

5. De aankoop wordt afgenomen binnen 14 dagen na afloop van een expositie (of eerder), tenzij anders is overeengekomen.

    

    Artikel 5. Factuur en Betaling 

1. Bij aankoop van een kunstwerk tijdens een expositie dient de wederpartij 100 % vooraf te betalen.
2. Overige facturen worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum en vóórlevering van het kunstwerk,     tenzij anders is overeengekomen;
3. In geval van een gezamenlijke aankoop is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor             betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);
   

    Artikel 6. Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is MaDuCreations gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan MaDuCreations. 

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag MaDuCreations zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van MaDuCreations op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door MaDuCreations, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan MaDuCreations te betalen. 

    

    Artikel 7. Herroepingsrecht 

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht 

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

 • zodra de consument het eerste product
 • bij een abonnement heeft ontvangen
 • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@maducreations.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van MaDuCreations, www.maducreations.com, kan worden gedownload.

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan MaDuCreations, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van MaDuCreations indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.

6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal MaDuCreations deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan MaDuCreations heeft geretourneerd.


    Artikel 8. Annulering

In geval van annulering door wederpartij voor levering van het aangekochte kunstwerk zijn alle door 

MaDuCreations gemaakte kosten en gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 25 % van      de hoofdsom, te vermeerderen met eventuele door MaDuCreations geleden schade.


    Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud 

1. MaDuCreations blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van MaDuCreations op grond van wat voor met MaDuCreations gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2. Tot die tijd kan MaDuCreations zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

4. Indien MaDuCreations een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft MaDuCreations het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

    

    Artikel 10. Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Levering vindt plaats bij MaDuCreations, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft MaDuCreations het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan MaDuCreations kan tegenwerpen.

    

    Artikel 11. Levertijd 

1. De door MaDuCreations opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan MaDuCreations door MaDuCreations schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij MaDuCreations niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

    

    Artikel 12. Uitvoering van de overeenkomst

1. MaDuCreations zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de          eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende kennis van zaken;
2. MaDuCreations mag zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan           uitbesteden aan of laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij MaDuCreations;
3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MaDuCreations aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MaDuCreations worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MaDuCreations zijn verstrekt, heeft MaDuCreations het recht de overeenkomst te beëindigen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de     

gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;
4. Transport is voor rekening van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen;


    Artikel 13. Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan MaDuCreations niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan MaDuCreations, bij gebreke waarvan MaDuCreations niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


    Artikel 14. Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 

2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuringen) en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van de beschadiging niet duidelijk kan worden vastgesteld. 

3. Reclameren is niet mogelijk indien:

 • Er nuance- en kleurafwijkingen worden geconstateerd
 • Het kunstwerk een of meer onvolkomenheden cq afwijkingen vertoond die vallen binnen een redelijke tolerantie
 • De schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van MaDuCreations;

4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van het kunstwerk dat het voorwerp is van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het kunstwerk ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

5. Indien wederpartij schriftelijk klaagt en haar klacht door MaDuCreations terecht wordt bevonden, zal MaDuCreations naar haar keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) vervangen of (laten) repareren of een prijsreductie verlenen;
6. Het in behandeling nemen van een klacht schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;
7. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen;


    Artikel 15. Risico Overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

2. Bij het exposeren van een kunstwerk op locatie / in bruikleen hebben van een kunstwerk op locatie          geldt eveneens dit risico van verlies of beschadiging van het kunstwerk genoemd bij punt 1 van artikel 15.

3. Eventueel verlies of beschadiging van het kunstwerk tijdens een expositie / in bruikleen hebben op             locatie wordt in rekening gebracht aan de wederpartij. Bij verlies is de wederpartij het bedrag                   verschuldigd van de verkoopprijs van het kunstwerk aan MaDuCreations. Bij beschadigingen worden er,         indien mogelijk, reparatie uren in rekening gebracht door MaDuCreations. Bij onoverkomelijke                     beschadigingen, lees niet te herstellen, wordt het bedrag van de verkoopprijs van het kunstwerk in               rekening gebracht bij de wederpartij.
4. Bij aflevering dient het kunstwerk direct door de wederpartij te worden gekeurd 

op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen binnen 24 uur       te worden gemeld aan MaDuCreations in gebreke waarna ieder recht zijdens wederpartij komt te               vervallen. 

5. In het geval van exposities of in bruikleen nemen van kunstwerken op locatie dienen aanmerkingen bij          aflevering op de dag van aflevering van de kunstwerken te worden gemeld aan MaDuCreations.


    Artikel 16. Klachten

1. De klant dient een door MaDuCreations geleverd kunstwerk, product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant MaDuCreations daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, schriftelijk op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen MaDuCreations uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat MaDuCreations in staat is hierop adequaat te reageren. 

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat MaDuCreations gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

   

    Artikel 17. Aansprakelijkheid MaDuCreations

1. MaDuCreations is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien MaDuCreations aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. MaDuCreations is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. De klant vrijwaart MaDuCreations tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door MaDuCreations geleverde producten en/of diensten. 

5. Indien MaDuCreations aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. Als MaDuCreations een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan MaDuCreations verschuldigd zijn. 

7. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


    Artikel 18. Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van MaDuCreations vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het 

Burgerlijk Wetboek.
 

    Artikel 19. Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer MaDuCreations toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door MaDuCreations niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat MaDuCreations in verzuim is.

3. MaDuCreations heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden indien:

 • de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt,
 • danwel indien MaDuCreations kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 
 • wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement van wederpartij wordt aangevraagd dan wel het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;


    Artikel 20. Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van MaDuCreations in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan MaDuCreations kan worden toegerekend in een van de wil van MaDuCreations onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van MaDuCreations kan worden verlangd. 

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor MaDuCreations 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat MaDuCreations er weer aan kan voldoen. 

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5. MaDuCreations is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


    Artikel 21. Verwerking persoonsgegevens en privacybeleid

1. MaDuCreations ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;
2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
3. MaDuCreations bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist;
4. MaDuCreations verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die MaDuCreations wettelijk verplicht is te bewaren. MaDuCreations is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
5. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens;


    Artikel 22. Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.


    Artikel 23. Wijziging algemene voorwaarden

1. MaDuCreations is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal MaDuCreations zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.  

    

    Artikel 24. Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van MaDuCreations. 

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 


     Artikel 25. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat MaDuCreations bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


    Artikel 26. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar MaDuCreations is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


   Opgesteld op 13 mei 2024.